Zásady ochrany osobních údajů

Federální státní unitární společnost Mezinárodní informační agentura Rusko dnes (dále jen Společnost, my, náš, naše), se sídlem: 119021 Rusko, Zubovskij bulvár č. 4, budova 1,2,3 klade velký důraz na ochranu vašeho soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů.
Zásady ochrany osobních údajů byly vypracovány v souladu s právními a regulačními požadavky Ruské federace v oblasti ochrany osobních údajů a norem mezinárodního práva, včetně, ale nikoliv výlučně: Federálního zákona Ruské federace ze dne 27. července 2006 č. 152-FZ "O osobních údajích", předpisů GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Přijímáme včasná opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen Zásady) a platnými právními předpisy a zaručujeme, že zpracování a ochrana osobních údajů splňuje vysoké mezinárodní standardy.
Přečtěte si prosím pozorně tyto Zásady, abyste pochopili, pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje a jak můžete uplatnit svá práva v souvislosti s vašimi osobními údaji zpracovávanými Agenturou.
Snažili jsme se, aby byly tyto zásady co nejsrozumitelnější.
Politika byla přeložena ze schváleného znění v ruském jazyce do jazyka, kterému rozumíte.
Pokud máte jakékoli otázky, týkající se zpracování vašich osobních údajů naší stranou a jejich ochrany, návrhy na zlepšení Politiky, nebo chcete požádat o schválené znění Politiky, můžete se na nás obrátit způsobem uvedeným v článku 13 Kontakty.
1. Oblast použití
Účelem těchto Zásad je informovat vás o našich postupech týkajících se shromažďování a zpracování vašich osobních údajů při používání našeho informačního zdroje (webové stránky, mobilní aplikace), jakož i a když provádíme činnosti, které s používáním informačního zdroje nesouvisejí.
Procesy, na které se tyto Zásady vztahují, jsou uvedeny v článku 5. Oznámení o ochraně osobních údajů.
Vezměte prosím na vědomí, že náš informační zdroj (webová stránka, mobilní aplikace) může obsahovat odkazy na zdroje jiných poskytovatelů služeb, které nemáme pod kontrolou a na které se tyto Zásady nevztahují.
Od našich partnerů vyžadujeme šetrné zacházení s uživatelskými údaji a aby spolupracovali pouze se společnostmi, které mají dobrou pověst.
2. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
Nezpracováváme žádné osobní údaje týkající se vaší rasy, národnosti, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, zdraví, intimního života nebo biologických vlastností, které by mohly být použity k vaší identifikaci.
Vaše osobní údaje cíleně neshromažďujeme z veřejně dostupných zdrojů, nestanoví-li platné právní předpisy týkající se činnosti médií jinak.
3. Kategorie subjektů osobních údajů
Subjekty osobních údajů agentury jsou zaměstnanci Agentury a jejích zastoupení, poboček, korespondenčních kanceláří, uživatelé webových stránek, mobilních aplikací a služeb Agentury, partneři, klienti a dodavatelé Agentury a jejich zástupci, novináři, blogeři (fyzické osoby, které vyvíjejí osobní webové stránky, stránky na sociálních sítích, publikační platformy), zástupci médií, účastníci událostí pořádaných Agenturou a další subjekty osobních údajů pro účely zpracování osobních údajů.
Účely zpracování osobních údajů jsou uvedeny v části 5. Oznámení o ochraně osobních údajů.
Agentura zpracovává osobní údaje osob, které dosáhly plnoletosti.
4. Shromažďování osobních údajů nezletilých
Náš informační zdroj (webové stránky, mobilní aplikace) není určen ke zpracování osobních údajů nezletilých osob, s výjimkou případů stanovených platnými právními předpisy nebo se souhlasem rodičů nebo osob, které je nahrazují.
Nezletilou osobou se rozumí osoba mladší 18 let, pokud platné právní předpisy nestanoví jinak.
Pokud máte důvod se domnívat, že nám dítě poskytlo své osobní údaje, žádáme vás, abyste nás kontaktovali způsobem uvedeným v článku13 Kontakty.
5. Oznámení o ochraně osobních údajů
5.1. Zpracování osobních údajů s identifikací vaší osoby.
Informační zdroj Agentury (webové stránky, mobilní aplikace) zpracovává osobní údaje za účelem identifikace vaší osoby pro následující účely:
5.1.1. Poskytnutí správy osobního účtu na zpravodajských webových stránkách.
Zpravodajskými webovými stránkami se rozumí online vydání Agentury, které se specializuje na shromažďování a šíření zpráv nebo zpravodajských materiálů.
Účel zpracování osobních údajů.
Poskytování příležitostí k účasti v diskusích o novinkách, komentování zpráv.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Pro registraci na webových stránkách musíte zadat: jméno nebo přezdívku a e-mailovou adresu.
Po vytvoření účtu můžete ve svém osobním účtu zadat další informace: fotografii, informace o věku; pohlaví; datum narození; země; Google ID nebo Apple ID nebo ID účtu na sociálních sítích. Další informace nejsou povinné.
Pokud jste zadali ID Google nebo Apple ID nebo ID účtu na sociálních sítích, bude web zpracovávat informace z vašeho účtu sociální sítě: jméno, příjmení, fotografie, datum narození, pohlaví, e-mailová adresa, odběry.
Právní základy zpracování osobních údajů.
Váš souhlas.
Doba uložení osobních údajů.
Dokud sami nevymažete svůj účet nebo nepožádáte o odvolání souhlasu (vymazání údajů).
Postup pro odvolání souhlasu je uveden v článku 8.7. Právo odvolat souhlas.
Předávání osobních údajů třetím osobám.
Pokud jste v nastavení osobního účtu zadali své Google ID, Apple ID nebo ID účtu na sociálních sítích, jsou osobní údaje předávány třetím stranám, konkrétně Google LLC (Firebase, Google Analytics); Twitter Inc. (Cvrlikání); "Vkontakte" LLC (Vkontakte), Apple Inc.
K poskytnutí osobních údajů třetím stranám nedochází, pokud v nastavení vašeho osobního účtu nejsou uvedeny informace o sociálních sítích.
Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím.
Pokud jste v nastavení svého osobního účtu uvedli údaje Google ID nebo Apple ID nebo ID účtu na sociálních sítích, jsou osobní údaje zpracovávány v Ruské federaci, USA a dalších zemích, kde poskytovatel sociální sítě působí.
Pokud v nastavení vašeho osobního účtu nejsou žádné informace o sociálních sítích, pak jsou osobní údaje zpracovávány pouze na území Ruské federace.
5.1.2. Poskytování správy osobního účtu na webových stránkách.
Webovými stránkami se rozumí informační zdroj Agentury, který obsahuje informační produkty v digitálním formátu (fotografie, videa, audio atd.) vytvořené Agenturou za účelem jejich dalšího využití a následné distribuce.
Účel zpracování osobních údajů.
Udělení licence k použití fotografických materiálů, grafických, infografických, audiovizuálních materiálů.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Jméno, příjmení, e-mailová adresa, přihlašovací jméno, název společnosti, obor podnikání, město, země, místo výkonu práce, zastávaná pozice, PSČ, adresa, kontaktní telefonní číslo. Právní základy zpracování osobních údajů. Smlouva (licenční smlouva).
Doba uložení osobních údajů.
Do data vypršení smlouvy (licenční smlouvy).
Po ukončení smlouvy se smlouva předá k interní archivaci. Doba uchování je stanovena interní evidencí dokumentů v souladu s požadavky platných právních předpisů.
Předávání osobních údajů třetím osobám.
Osobní údaje nejsou sdíleny s třetími stranami.
Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území Ruské federace.
5.1.3. Poskytování správy osobního účtu na komerčním informačním zdroji.
Účel zpracování osobních údajů.
Poskytování komerčních služeb.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
E-mail; organizace; uživatelské jméno; informace o použivaných zpravodajských zdrojích.
Právní základy zpracování osobních údajů.
Smlouva (licenční smlouva).
Doba uložení osobních údajů.
Do data vypršení smlouvy (licenční smlouvy).
Po ukončení smlouvy se smlouva předá k interní archivaci. Doba uchování je stanovena interní evidencí dokumentů v souladu s požadavky platných právních předpisů.
Předávání osobních údajů třetím osobám.
Osobní údaje nejsou sdíleny s třetími stranami.
Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území Ruské federace.
5.1.4. Pořádání soutěží nebo jiných událostí.
Účel zpracování osobních údajů.
Provádění marketingových soutěží a akcí.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
ID účtů na sociálních sítích, příjmení, jméno, patronymie, věk, země, informace o kontaktech v internetových messengerech a sociálních sítích, kontaktní telefonní čísla, e-mailová adresa, fotografie, videa.
Právní základy zpracování osobních údajů.
Pravidla pro účast v soutěži nebo na jiné události.
Doba uložení osobních údajů.
Do ukončení události.
Údaje o vítězích jsou zpracovávány do okamžiku předání cen.
Předávání osobních údajů třetím osobám.
V případě zapojení třetích stran do pořádání událostí (partneři, místa konání) nebo předání cen (poštovní služby, kurýrní služby nebo partneři), dochází k předávání osobních údajů třetím stranám.
Při organizaci všech fází soutěže, včetně předávání cen vítězům, osobní údaje nejsou Agenturou sdíleny s třetími stranami.
Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím.
V případě zapojení třetích stran do pořádání událostí (partneři, místa konání) nebo předání cen (poštovní služby, kurýrní služby nebo partneři) jsou osobní údaje zpracovávány na území Ruské federace a v zemi, kde se třetí strany nacházejí.
Pokud nejsou zapojeny žádné třetí strany, budou osobní údaje zpracovávány pouze na území Ruské federace.
5.1.5. Zasílání e-mailových zpravodajů a oznámení.
Účel zpracování osobních údajů.
Rozesílání informačních e-mailů.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Příjmení, jméno; e-mailová adresa; bydliště nebo sídlo; informace o poštovním klientovi.
Právní základy zpracování vašich osobních údajů.
Váš souhlas.
Doba uložení osobních údajů.
Do odvolání souhlasu.
Postup pro odvolání souhlasu je uveden v článku 8.7. Právo odvolat souhlas.
Předávání osobních údajů třetím osobám.
The Rocket Science Group (Mailchimp); SendPulse Inc. (Sendpulse).
Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím.
Osobní údaje jsou zpracovávány na území Ruské federace, USA, Německa a Litevské republiky.
5.1.6. Zajištění příležitosti pro zpětnou vazbu.
Účel zpracování osobních údajů.
Vyřízení odvolání (stížnosti, návrhu) fyzické osoby nebo zástupce organizace.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Příjmení, jméno; místo výkonu práce a funkce; země; kontaktní telefonní čísla; e-mailová adresa.
Právní základy zpracování vašich osobních údajů.
Zajištění zpětné vazby k vyřešení případných otázek.
Doba uložení osobních údajů.
Do vyřešení Vašeho dotazu, který nám byl zaslán v odvolání.
Předávání osobních údajů třetím osobám.
Osobní údaje nejsou sdíleny s třetími stranami.
Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území Ruské federace.
5.2. Zpracování osobních údajů pomocí informačních zdrojů společnosti bez identifikace Vaší osoby.
Naše informační zdroje automaticky shromažďují informace bez identifikace Vaší osoby pro následující účely:
5.2.1. Analýza chování uživatelů informačního zdroje (webových stránek a mobilních aplikací) pomocí interních analytických systémů.
Účel zpracování osobních údajů.
Zlepšení výkonu webových stránek/mobilní aplikace, poskytování obsahu, zobrazování nejrelevantnějších zpráv, zobrazování cílené reklamy na webových stránkách/v mobilní aplikaci Agentury a v reklamních sítích.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Cookie, IP adresa, informace o umístění, typ a verze operačního systému, typ a verze prohlížeče, typ zařízení a rozlišení obrazovky, zdroj, odkud uživatel přišel, z kterého webu nebo z jaké reklamy, operační systém a jazyk prohlížeče, aktivita uživatele na internetu.
Právní základy zpracování vašich osobních údajů.
Oprávněný zájem.
Při shromažďování Vašich údajů se řídíme našimi oprávněnými zájmy, jiné důvody nejsou v tomto případě používány. Naše činnost závisí na Vašem zájmu o námi poskytovaný obsah, pohodlí jeho použití.
Analýza chování uživatelů na našem informačním zdroji je běžnou praxí pro média a v tomto ohledu předpokládáme, že jste s tím obeznámeni. Potvrzujeme, že zpracování Vašich údajů prováděné za účelem dosažení uvedených cílů nemá významný vliv na Vaše práva a svobody.
Doba uložení osobních údajů.
Doba uložení závisí na typu souboru cookie.
Popis typů najdete v tabulce cookie.
Předávání osobních údajů třetím osobám.
Osobní údaje nejsou sdíleny s třetími stranami.
Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území Ruské federace.
5.2.2. Analýza chování uživatelů informačních zdrojů (webových stránek a mobilních aplikací) s využitím zdrojů třetích stran.
Účel zpracování osobních údajů.
Zlepšení výkonu webových stránek/mobilní aplikace, poskytování obsahu, zobrazování nejrelevantnějších zpráv, zobrazování cílené reklamy.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Cookie, IP adresa, informace o umístění, typ a verze operačního systému, typ a verze prohlížeče, typ zařízení a rozlišení obrazovky, zdroj, odkud uživatel přišel, z kterého webu nebo z jaké reklamy, operační systém a jazyk prohlížeče, aktivita uživatele na internetu.
Právní základy zpracování vašich osobních údajů.
Váš souhlas.
Doba uložení osobních údajů.
1) Do ukončení doby uložení souboru cookie v závislosti na jeho typu. Dobu uložení souboru cookie podle typu naleznete v tabulce cookie.
2) Do odvolání souhlasu (odmítnutí zpracování). Postup pro odvolání souhlasu je uveden v článku 8.7. Právo odvolat souhlas.
Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím.
Osobní údaje jsou zpracovávány na území Ruské federace, USA, Egypta a dalších zemí, kde jsou přítomny služby třetích stran.
5.3. Zpracování údajů v rámci činností Agentury bez využití informačních zdrojů.
Vaše osobní údaje zpracováváme bez použití informačních zdrojů za účelem dosažení následujících cílů:
5.3.1. Akreditace zástupce médií, blogera na vlastní událost Agentury nebo na událost pořádanou Agenturou.
Účel zpracování osobních údajů.
Akreditace zástupce médií, blogera na vlastní událost Agentury nebo na událost pořádanou Agenturou.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Příjmení, jméno, jméno po otci; pohlaví; občanství; údaje dokladu totožnosti; fotografie; kopie stránek průkazu; místo výkonu práce a zastávaná funkce; kategorie a číslo víza; e-mailová adresa; kontaktní telefonní čísla; účel vstupu.
Právní důvody pro zpracování osobních údajů.
Váš souhlas.
Doba uložení osobních údajů.
Po dobu akreditace a do jednoho roku od ukončení akreditace.
Předávání osobních údajů třetím osobám.
Poskytování osobních údajů třetím osobám se provádí, pokud jsou zapojeny do procesu pořádání událostí Agenturou.
Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím.
Osobní údaje jsou zpracovávány na území Ruské federace a země, kde se událost koná.
5.3.2. Pozvánka na událost Agentury.
Účel zpracování osobních údajů.
Organizace události Agenturou.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Příjmení, jméno, jméno po otci; fotografie; místo výkonu práce a zastávaná pozice; e-mailová adresa; kontaktní telefonní čísla; informace o vědeckých titulech; biografické informace; informace o kontaktech v online messengerech a na sociálních sítích.
Právní důvody pro zpracování osobních údajů.
Váš souhlas.
Doba uložení osobních údajů.
Do skončení události.
Předávání osobních údajů třetím osobám.
Poskytování osobních údajů třetím osobám se provádí, pokud jsou zapojeny do procesu pořádání události Agenturou.
Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím.
Osobní údaje jsou zpracovávány na území Ruské federace a země, kde se akce koná.
5.3.3. Zpracování údajů od zástupců partnerů, kontrahentů a klientů Agentury.
Účel zpracování osobních údajů.
Uzavření, plnění a ukončení občanskoprávní smlouvy; vyjednávání smlouvy s protistranou.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Příjmení, jméno, jméno po otci; místo výkonu práce a zastávaná funkce; e-mailová adresa kontaktní telefonní číslo.
Právní základy zpracování vašich osobních údajů.
Jednání směřující k uzavření smlouvy, jakož i k plnění smlouvy (jakýkoli typ smlouvy).
Doba uložení osobních údajů.
Do uzavření smlouvy, do ukončení smlouvy.
Po ukončení smlouvy se smlouva předá k interní archivaci. Doba uchování je stanovena interní evidencí dokumentů v souladu s požadavky platných právních předpisů.
Předávání osobních údajů třetím osobám.
Osobní údaje nejsou sdíleny s třetími stranami.
Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území Ruské federace.
5.3.4. Výroba materiálů v rámci činnosti medií.
Účel zpracování osobních údajů.
Činnost médií.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Příjmení, jméno, jméno po otci; místo výkonu práce a funkce; fotografie; zvukový záznam rozhovoru; videozáznam rozhovoru nebo projevu; biografie; e-mailová adresa; kontaktní telefonní číslo; informace o kontaktech v online messengerech a na sociálních sítích.
Právní základy zpracování vašich osobních údajů.
Oprávněný zájem.
Při shromažďování Vašich údajů se řídíme našimi oprávněnými zájmy, jiné důvody nejsou v tomto případě používány. Naše činnost je založena na rychlé reakci na události v různých oblastech společnosti a jejich prezentaci ve formě zpravodajských materiálů. Při vytváření materiálu v rámci činnosti médií mohou být použity osobní údaje a tyto osobní údaje jsou veřejně dostupné, pokud tím nejsou porušena práva a svobody fizické osoby, a počítáme s tím, že si toho budete vědomi.
Doba uložení osobních údajů.
Neomezeně, v rámci výkonu novinářské činnosti médií.
Předávání osobních údajů třetím osobám.
Osobní údaje nejsou sdíleny s třetími stranami.
Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území Ruské federace.
5.3.5. Rozesílání zpráv zástupcům evropských médií.
Účel zpracování osobních údajů.
Rozesílání informačních e-mailů.
Osobní údaje, které jsou zpracovávány pro uvedený účel.
Příjmení, jméno, jméno po otci; místo výkonu práce; kontaktní telefonní číslo; e-mailová adresa; země.
Právní základy zpracování vašich osobních údajů.
Váš souhlas.
Doba uložení osobních údajů.
Do odvolání souhlasu.
Postup pro odvolání souhlasu je uveden v článku 8.7. Právo odvolat souhlas.
Předávání osobních údajů třetím osobám.
Osobní údaje nejsou sdíleny s třetími stranami.
Předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území Ruské federace.
6. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Pro dosažení našich účelů, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, neprovádíme automatizovaná individuální rozhodnutí, včetně profilování.
7. Likvidace osobních údajů
Likvidace osobních údajů se provádí při dosažení účelu zpracování, po skončení doby jejich uchovávání, při odvolání souhlasu subjektu osobních údajů nebo při ukončení smlouvy, nestanoví-li příslušné právní předpisy jiné podmínky. Rovněž osobní údaje podléhají likvidaci v případě zjištění jejich nezákonného zpracování.
8. Vaše práva
8.1. Právo na přístup k informacím o Vaší osobě.
Máte právo získat od nás informace o postupu zpracování vašich osobních údajů: účely zpracování, kategorie, příjemci nebo kategorie příjemců, včetně příjemců z jiných zemí nebo mezinárodních organizací, doba uložení, podmínky ukončení zpracování, zdroj osobních údajů.
Máte právo obdržet od nás elektronickou kopii svých údajů, které zpracováváme elektronicky, v běžně používaném formátu, pokud je toto právo výslovně stanoveno platnými právními předpisy.
8.2. Právo na úpravu Vašich osobních údajů.
Pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné nebo zastaralé, máte právo nás požádat o jejich neprodlenou opravu nebo je případně upravit sami, například v nastavení svého osobního účtu.
Jakmile opravíme vaše osobní údaje, budeme vás informovat.
8.3. Právo na výmaz vašich osobních údajů.
Máte právo požadovat, abychom neprodleně vymazali vaše osobní údaje z naší strany, případně je můžete vymazat sami, například v nastavení svého osobního účtu.
Pokud nemůžeme Vaše osobní údaje vymazat, anonymizujeme je tak, aby nebylo možné identifikovat jejich vlastníka.
Po smazání nebo anonymizaci vašich osobních údajů vás budeme informovat.
8.4. Právo na omezení (zablokování) zpracování osobních údajů.
Máte právo požadovat, abychom omezili (zablokovali) zpracování Vašich osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit pouze v následujících případech:
1) přesnost osobních údajů zpochybňujete po dobu, která nám umožňuje správnost těchto údajů ověřit;
2) zpracování je nezákonné a nesouhlasíte s výmazem svých osobních údajů a žádáte nás o omezení jejich použití;
3) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale potřebujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
4) máte právo vznést námitku proti zpracování před ověřením, že naše právní základy převyšují Vaše důvody.
Pokud omezíme zpracování vašich osobních údajů (zablokování), přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, dokud nebude zablokování zrušeno, ale vaše osobní údaje budeme nadále ukládat.
Omezení (zablokování) zpracování vašich osobních údajů můžete kdykoli zrušit podáním žádosti způsobem uvedeným v článku 13 Kontakty.
8.5. Právo na přenositelnost údajů.
Máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, jakož i právo na přenos těchto údajů jiné organizaci.
Toto právo můžete uplatnit, pokud jsou vaše údaje zpracovávány elektronicky na základě vašeho souhlasu nebo podepsané smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, a pokud je toto právo jasně definováno platnými právními předpisy a technicky proveditelné.
8.6. Právo vznést námitku.
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě vaší odůvodněné námitky, a to při:
1) plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu úředních pravomocí, které nám byly svěřeny;
2) oprávněných zájmech, sledovaných námi nebo třetí stranou, s výjimkou případů, kdy jsou takové zájmy nezbytné k ochraně Vašich práv a svobod.
Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažný právní důvod pro jejich zpracování.
Můžete také kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely, včetně profilování, pokud je taková námitka výslovně stanovena platnými právními předpisy.
8.7. Právo odvolat souhlas.
Pokud jsou Vaše údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo jej odvolat. Zavedli jsme jednoduchou funkci odvolání souhlasu:
1) odvolání souhlasu se zasíláním e-mailových zpravodajů.
Souhlas můžete odvolat několika způsoby:
a) kliknutím na odkaz Odhlásit, který je v každém zaslaném e-mailu;
b) zasláním odvolání odběru e-mailového zpravodaje zpětným e-mailem;
c) samostatným odhlášením z odběru v nastavení osobního účtu.
2) odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ve vašem osobním účtu na webových stránkách.
Souhlas můžete odvolat několika způsoby:
a) odstraněním účtu v nastavení osobního účtu webových stránkách (odkaz Odstranit účet v sekci Nastavení);
b) zasláním odvolání způsobem uvedeným v článku 13 Kontakty.
3) odvolání souhlasu se zpracováním cookie (odmítnutí zpracování cookie).
Svůj souhlas můžete odvolat (odmítnout zpracování) deaktivací kategorií zpracování svých osobních údajů pomocí nastavení sledování na webových stránkách nebo podle pokynů uvedených v Zásadách používání souborů cookie a automatického protokolování. V závislosti na typu souboru cookie může dojít k jeho automatickému vymazání při zavření prohlížeče na vašem zařízení. Pokud automatické vymazání není zajištěno, zpracování se zastaví po odvolání vašeho souhlasu.
4) odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely nesouvisející s využíváním informačních zdrojů.
Souhlas můžete odvolat zasláním žádosti způsobem uvedeným v článku 13 Kontakty.
8.8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu ve vaší zemi, pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně způsobu, jakým zpracováváme vaše údaje, chráníme a prosazujeme vaše práva.
Pokud jste občanem Ruské federace nebo se nacházíte na území Ruské federace, kontaktní údaje dozorového úřadu najdete na webových stránkách Roskomnadzoru.
Pokud jste občanem Evropské unie nebo se nacházíte na území Evropské unie, kontaktní údaje dozorového úřadu najdete na internetových stránkách Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.
Pokud jste občanem státu, který není členským státem Evropské unie, nebo pokud se nacházíte na území tohoto státu, můžete kontaktní údaje dozorového úřadu najít na oficiálních internetových stránkách příslušného orgánu tohoto státu.
8.9. Vyžádání dalších informací k identifikaci subjektu údajů.
Pokud nejsou pro realizaci Vašich práv Vámi poskytnuté informace dostatečné, můžeme po Vás požadovat další informace za účelem ověření Vaší identity. Snažíme se požadovat o co nejmenší množství nezbytných dodatečných informací. Pokud dodatečné informace neposkytnete, nebudeme moci realizovat Vaše práva. Pokud se domníváte, že požadováním dodatečných informací porušujeme vaše práva, můžete podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu.
8.10. Podmínky poskytování informací o Vašich právech.
Informace týkající se výkonu Vašich práv jsou poskytovány zdarma. Pokud je Vaše žádost zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména z důvodu její opakující se povahy, můžeme odmítnout odpovědět nebo účtovat poplatek za poskytnutí požadovaných informací.
8.11. Jak můžete uplatnit svá práva.
Pro uplatnění Vašich práv nabízíme několik způsobů:
1) můžete využít formulář pro zpětnou vazbu na webových stránkách a zaslat nám odvolání týkající se ochrany vašich osobních údajů;
2) uplatnit Vaše práva, pokud je to vhodné, samostatně při používání možností Vašeho osobního účtu;
3) v případě závažnějších dotazů se můžete obrátit přímo na osobu odpovědnou za ochranu údajů, a to způsobem uvedeným v článku 13 Kontakty.
8.12. Kdy nemůžeme uplatnit Vaše práva.
Můžeme omezit rozsah našich povinností a vašich práv, pokud to vyžadují platné právní předpisy.
Tato omezení se mohou vztahovat na Vaše osobní údaje, pokud jsou zpracovávány:
1) v rámci zajištění národní bezpečnosti;
2) pro ochranu;
3) pro veřejnou bezpečnost;
4) při provádění předběžného prověřování, vyšetřování, zjišťování totožnosti nebo trestního stíhání pro trestné činy nebo při výkonu trestních sankcí, včetně ochrany a prevence ohrožení veřejné bezpečnosti;
5) pro jiné důležité účely oprávněného veřejného zájmu státu, ve kterém se nacházíte, zejména pro důležité hospodářské nebo finanční zájmy, včetně měnových, rozpočtových a daňových záležitostí, zdravotnictví a sociálního zabezpečení;
6) za účelem ochrany nezávislosti soudu a soudních řízení;
7) za účelem prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání porušení etiky regulovaných povolání;
8) pro výkon monitorovací funkce, kontroly nebo regulace související s výkonem úředních pravomocí;
9) pro Vaši ochranu nebo ochranu Vašich práv a svobod jiných osob;
10) za účelem uplatnění práva podávat občanskoprávní žaloby a provádění soudních rozhodnutí.
Pro uplatnění některých práv jsou rovněž stanoveny zvláštní podmínky, bez nichž nelze právo uplatnit, a to:
Výjimky z práva na výmaz:
1) výkon práva na svobodu projevu a informací;
2) pro splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle platných právních předpisů, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu úředních pravomocí, které nám svěřuje platný právní předpis;
3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
4) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely;
5) pro zahájení, vykonání nebo obhajobu v trestních řízení.
Výjimky z práva na omezení (zablokování) zpracování:
1) s Vaším souhlasem stanovit, provádět nebo chránit zákonné požadavky;
2) za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby;
3) za účelem prosazování důležitých legitimných veřejných zájmů státu.
Pokud nebudeme moci uplatnit vaše právo na základě vaší žádosti, napíšeme vám odůvodněné odmítnutí.
9. Cookie a automatické protokolování
K dosažení cílů uvedených v článku 5.2. Zádas, používáme technologie cookie a automatické protokolování dat.
Soubor cookie je malý textový soubor, který je uložen v zařízení (počítači, tabletu, smartphonu atd.).
Automatické protokolování má podobu souboru protokolu a je používáno našimi webovými servery a zabezpečovacími systémy.
Zpracování těchto údajů je určeno výhradně k bezpečnému používání našich webových stránek a ke zlepšení kvality jejich práce.
Tyto údaje nepoužíváme k identifikaci Vaší osoby a nespojujeme je s jinými údaji, nepřenášíme je ani nevytváříme osobní uživatelské profily.
Podrobné informace o používání těchto technologií najdete v Zásadách používání cookies a automatického protokolování.
10. Informace o zárukách přenosu osobních údajů do třetích zemí
Při jednání s protistranami, jejichž země působení nepatří mezi země, které poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, používáme standardní smluvní podmínky doporučené Evropskou komisí, Roskomnadzorem a vnitrostátními právními předpisy. Přijali jsme bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů v souladu s osvědčenými postupy pro zajištění bezpečnosti a ochrany osobních údajů. K ochraně vašich údajů používáme preventivní opatření.
11. Bezpečnost údajů
Osobní údaje, které shromažďujeme a ukládáme, jsou považovány za důvěrné informace. Jsou chráněny před ztrátou, změnou nebo neoprávněným přístupem. K tomu používáme technické prostředky a organizační opatření. Neustále zlepšujeme naše systémy ochrany dat.
Při zpracování vašich údajů provádíme posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, abychom zjistili, jaká rizika vám hrozí. Zjištěná rizika minimalizujeme pomocí technických a organizačních ochranných opatření.
Je vaší povinností zajistit, aby heslo k vašemu účtu bylo uloženo na našich webových stránkách. Toto heslo musíte uchovávat v tajnosti a nikdy jej nikomu nesdělujte.
12. Změny Zásad ochrany osobních údajů
Vyhrazujeme si právo tyto Zásady změnit.
O změnách Zásad Vás budeme informovat všemi dostupnými prostředky (prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli při registraci, prostřednictvím našich webových stránek, když nás navštívíte).
Žádáme Vás, abyste pravidelně kontrolovali každou aktualizaci Zásad.
13. Kontakty
Můžete použít náš formulář pro zpětnou vazbu a kontaktovat nás v otázkách ochrany osobních údajů.
S nejdůležitějšími dotazy týkajícími se ochrany osobních údajů se můžete obrátit přímo na osobu odpovědnou za ochranu údajů prostřednictvím e-mailu:
Jméno: Dmitrij
Příjmení: Naimushin
E-mail: privacy@sputniknews.com
Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontakty slouží pouze ke komunikaci o zpracování a ochraně osobních údajů. Žádosti, které se netýkají ochrany osobních údajů, nebudou zvažovány.
Pro žádosti o ochranu jiných než osobních údajů použijte adresu ze seznamu kontaktů Agentury.
Pozor! Vyberte si správné oddělení podle předmětu vašeho dotazu. Pokud zvolíte špatné oddělení, může se stát, že váš dotaz zůstane bez odpovědi, protože oddělení odpovídají pouze v rámci své působnosti.
Poslední aktualizace Politiky: 23.01.2023
Zprávy
0
Chcete-li se zapojit do diskuse,
přihlaste se nebo se zaregistrujte
loader
Chaty
Заголовок открываемого материала